Подобряване производствения капацитет в МСП – Обява за определяне на изпълнител по реда на ЗУСЕСИФ – „Избор с публична покана“

02.10.2019

Във връзка с изпълнение на ДБФП с МИ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, проект BG16RFOP002-2.001-1089-C01

“Внедряване на ново производствено оборудване- фактор за създаване на нови конкурентни предимства и пазарно развитие на «Рубелла Бюти» АД”

 

Рубелла Бюти АД обявява процедура „Избор с публична покана“ с предмет:

„Доставка на ДМА по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на:

Автоматична хоризонтална машина със стъпково движение за окомплектоване на мултикомпонентни продукти, разполагаща със система за контрол на скоростта и система за прецизно управление на асемблирането на мултикомпонентни продукти. – 1 бр.;

Обособена позиция 2: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на:

Автоматична хоризонтална машина със стъпково движение за производство и пълнене в сашети на козметични продукти, разполагаща със система за контрол на скоростта и система за прецизно дозиране на продукта – 1 бр.“

Дата на публикуване: 02.10.2019г.;

Срок за подаване на оферти: 16.10.2019г., до 23:59 часа на посочената крайна дата;

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

За да свалите пояснителните документи и тези за кандидатстванекликнете тук.