КОМПАНИЯТА


 

 

"РУБЕЛЛА" е водеща българска козметична компания с близо 20-годишни традиции в производството и търговията с хигиенни и козметични продукти. Нейната продуктова листа включва: средства за хигиена на устната кухина, средства за коса, козметика за лице и тяло, мъжка серия.

Фирмата непрекъснато разширява своя пазарен дял и заема ключови позиции както на вътрешния, така и на международните пазари. Тя е най-големият български износител на козметични и хигиенни продукти за страните от ОНД, ЦЕФТА, Европейския съюз, Балканския регион, Азия и др. Търговските марки "Дентал", "Дева" и др. са добре познати и търсени като оптимално съчетание на добро качество и атрактивна цена и в своя клас успешно конкурират утвърдени световни марки.

"РУБЕЛЛА" е единствената българска козметична компания, която осигурява напълно завършен технологичен цикъл при производството на пасти за зъби и кремообразни продукти в ламинатни туби. Производството на собствено ламинатно фолио и опаковки прави продукцията конкурентоспособна и е допълнителна гаранция за качество и сигурност.

В резултат на модерната система на управление, големия потенциал на технологичната база и успешната продуктова политика, която следва световните тенденции в развитието на козметичния бранш, годишно обемът на продукцията нараства с около 20 % Компанията разработва и последователно реализира значими инвестиционни проекти по отношение на внедряването на нови технологии, реконструкция и модернизация на технологичното оборудване в основните производства.

Фирмата е постоянен партньор на реномирани световни компании - доставчици на качествени суровини за козметичната и хигиенната индустрия като Quest, Haarman & Reimer GmbH, Degussa, Lowenstein и др. Тя е редовен участник в престижни международни изложения като Cosmoprof, Private Label, Intersharm и др.

Като съвременна и обществено ангажирана компания "РУБЕЛЛА" инвестира значителни средства в опазването на околната среда, в социалното развитие на региона, където се намира производственият блок, инициира и активно подпомага благотворителна дейност.

"РУБЕЛЛА" притежава сертификат за управление на качеството ИСО 9001 на Лойдс Реджистър.

През последните години "Рубелла Бюти" АД се посвети на въвеждане на непрекъснати подобрения, следвайки отблизо изискванията на своите добре информирани клиенти, както и всички промени, които Европейския Съюз наложи в законодателно отношение. Компанията инвестира в нови машини, в обучения на персонала, в подобряване на микроклимата на работната среда. Крайната цел на ръководството винаги е била производството на съвременни иновативни козметични продукти с постоянно качество и безопасни за човешкото здраве.

Британският браншови стандарт в козметиката BRC Global Standard for consumer products дава възможност на всяка компания да прецени своето производство много задълбочено в областта на безопасността за човешкото здраве. Британският стандарт въвежда изискване компанията да идентифицира всички критични за производството на качествен, безопасен и легален козметичен продукт точки. В процеса на производството критичните точки са обект на непрекъснат контрол и под постоянно автоматизирано наблюдение. Всички работници и служители на компанията са запознати с начина на действие съгласно йерархичната структура на компанията.

В резултат от положените от компанията усилия, "Рубелла Бюти" АД с гордост ви представя получения Сертификат за съответствие с изискванията на британския стандарт BRC Global Standard for consumer products, получен през 2009 г. "Рубелла Бюти" АД ще продължи да се развива и през 2010г, продължавайки отличните си бизнес отношения със своите клиенти, партньори и приятели.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО

за политиката на Интегрираната система за управление на

„Рубелла Бюти” АД

 

Политиката по управление на „Рубелла Бюти” АД е насочена към повишаване на доверието на клиентите, заинтересованите страни и обществеността при разработването, проектирането и производството на козметични продукти, чрез постигане на нарастващите изисквания на клиентите, стремеж към подобряване на качеството и безопасността на продуктите, положителното въздействие върху околната среда, управлението на здравето и безопасността при работа и съблюдаването на добрите хигиенни и производствени практики.

 

Следвайки нашата философия, ние основаваме нашата дейност на следните принципи:

·         Да повишаваме конкурентноспособността на дружеството чрез разширяване на нашия пазарен сегмент в условията на световната глобализация като прилагаме изискванията националното и европейското законодателство по отношение на качество и безопасност на продуктите.

·         Да постигнем пълна удовлетвореност на нашите клиенти чрез ефективно управление на всички процеси, оказващи влияние върху качеството, безопасността и съответствието на продуктите с изискванията на клиентите и приложимите нормативни изисквания;

·         Да развиваме уменията и повишаваме квалификацията на персонала и да повишаваме неговото сътрудничество чрез ефективно обучение и засилване на персоналната отговорност към осигуряването на здраве и безопасност при работа, опразване на околната среда, безопасността на продукта, добрите хигиенни и производствени практики;

·         Непрекъснато наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на работните места за свеждане до минимум рисковете за персонала - заболявания, злополуки и инциденти, и за други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с дейности, процеси и продукти на организацията;

·         Да поддържаме и усъвършенстваме инфраструктурата на компанията, организацията на производствените процеси и човешките ресурси в съответствие с изискванията на добрите хигиенни и производствени практики в козметиката;

·         Ангажимент към спазване на приложимите законови и други нормативни, както и доброволно възприети изисквания по отношение на безопасността на продукта, условията за здраве и безопасност при работа, опазването на околната среда и поддържането на хигиенните изисквания, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване и продукти на организацията;

·         Да осигуряваме здравословни и безопасни условия на труд за всички, работещи в компанията чрез подобряване на работната среда и закупуване на съвременно производствено оборудване и непрекъснат стремеж към предотвратяване на нараняванията и заболяванията;

·         Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд, опазването на околната среда и безопасността на продукта и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия;

·         Да подобряваме постоянно екологичното състояние, чрез разработване и въвеждане на инвестиционни програми и внедряване на "най-добри налични техники", насочени към непрекъснато намаляване, подобряване и предотвратяване на замърсяването на околната среда;

·         Да развиваме взаимно изгодни отношенията с доставчиците за осигуряване на качествени и навременни доставки на суровини, материали и услуги;

·         Да определяме, изпълняваме и преглеждаме общи и конкретни цели по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа;

·         Да преглеждаме и актуализираме непрекъснато Политиката в съответствие с непрестанно променящите се конкурентни условия.

 

 

Нашата организация си поставя високи цели, свързани с качеството и безопасността на продукцията, съвременната организация на труда и с икономическата ефективност на дружеството. За изпълнение на тези цели компанията е внедрила и поддържа Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на следните стандарти:

·          БДС EN ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството”

·          БДС EN ISO 14001:2005 „Система за управление на околната среда”

·          BS OHSAS 18001:2007 „Система за управление на здравето и безопасността при работа”

·          EN ISO 22716:2008 „Добри производствени практики в козметиката”

·          BRC Global Standard for consumer products, ISSUE 3:2010 - Глобалния стандарт на Британската Асоциация на търговците

 

 -         БДС EN ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството”

Изградили сме условия за съпричастност и ангажираност на служителите с фирмените цели и Политиката, които са обект на редовни прегледи за адекватност и актуализация спрямо непрекъснато променящата се бизнес среда.

 

Ръководството на фирмата е отговорно за разгласяването, разясняването и прилагането на Политиката на компанията, за реализацията на целите по качество, околна среда, безопасни и здравословни условия на труд и производството на безопасен висококачествен козметичен продукт, както и за предприемането на всички необходими мерки, за да бъдат постигнати поставените цели в определените срокове.

 

Настоящата политика на интегрираната система се споделя от всички членове на нашия екип и се прилага и поддържа на всички равнища във фирмата.

 

 

Дата: 08.12.2015 г.                                             Изпълнителен Директор:

 

                                                                                  Красимир Митев